Lesovereenkomst 2021-2022

Locatie

Pianolessen Utrecht Vleuterweide, Beurréperenlaan 2a, 3452DE Vleuten

Lesdata

Het schooljaar 2021-2022 start op maandag 30 augustus 2021 tot maandag 27 juni 2022 en bestaat uit 36 lesweken en twee concerten.

Omdat niet alle scholen dezelfde vakanties hanteren, staan de lesdata vermeld in de kalender (aan het begin van schooljaar meegegeven aan de leerling) en op de agenda op het studentenportaal.

Er worden geen lessen gegeven op de volgende data:

 • 16 oktober – 24 oktober 2021 (herfstvakantie)
 • 25 december 2021 – 9 januari 2022 (kerstvakantie)
 • 26 februari – 6 maart 2022 (voorjaarsvakantie)
 • maandag 18 april 2022 (Pasen)
 • 23 april –8 mei 2022 (meivakantie)
 • 26 mei en 27 mei 2022 (hemelvaart)
 • 6 juni 2022 (pinksterren)

Vanwege de feest- en vakantiedagen op maandag en dinsdag zijn er precies 36 les weken. Op dinsdag en woensdag is dit niet het geval, voor deze dagen zijn er 37 lesweken in deze periode. Daarom zal er één les week geannuleerd worden. Dit wordt tijdig aangekondigd, minstens één week van te voren.

Administratie

Alle administratie, informatie en roostering loopt via een studentenportaal (www.mymusicstaff.com). Inloggen is mogelijk via de website https://www.pianolessen-utrecht.nl/login/. Hier zijn alle beschikbare tijdstippen, facturen, extra kosten, overzicht van vakanties, aantal inhaalkredieten en meer te vinden.

Afmelding

Mocht een leerling door omstandigheden niet aanwezig kunnen zijn, dan moet een afmelding uiterlijk 4 dagen van tevoren doorgegeven worden, de les kan ingehaald worden onder de werktijden van de docent als er een beschikbaar tijdstip is. In het geval van een tijdige annulering zal inhaalkrediet worden uitgegeven. Alle beschikbare tijdstippen zijn te vinden op het studentenportaal. Lessen die korter dan 4 dagen van tevoren afgezegd zijn, komen niet in aanmerking om ingehaald te worden. Mocht je door onvoorziene omstandigheden zoals ziekte niet in staat zijn te komen dan hoor ik dat graag zo snel mogelijk per sms/WhatsApp/e-mail. In een dergelijk geval is het ook mogelijk om deze les in te halen.

Lessen kunnen niet in de vakantie, feestdagen of in het weekend ingehaald worden. Behalve wanneer docenten deze optie bij wijze van uitzondering zelf aanbieden. Bij ziekte of verhindering van de docent wordt geprobeerd de lessen op een passende wijze te vervangen of in overleg op een later tijdstip in te halen. Er is geen restitutie mogelijk.

Lesgeld

Het lesgeld bedraagt:

 • € 882,- per jaar exclusief BTW voor een les van 30 minuten
 • € 1307,- per jaar exclusief BTW voor een les van 45 minuten
 • € 1726,- per jaar exclusief BTW voor een les van 60 minuten
 • (€ 660,- per jaar exclusief BTW voor een les van 45 minuten twee wekelijks)

Hiernaast is er een concerttoeslag (zie concerten) per leerling, deze wordt in rekening gebracht aan het begin van het schooljaar.

Voor actuele prijzen raadpleeg: https://pianolessen-utrecht.nl/lespakketten/

Betaling

De betaling dient te geschieden in 10 termijnen, deze wordt geïncasseerd op de 1e van de maand.

Bij het niet nakomen van de financiële verplichting, heeft de docent het recht om de leerling te weigeren voor de les.

Het is ook mogelijk per (half)jaar te betalen: 1 september 2021 (50% of 100% van het verschuldigde lesgeld); 1 februari 2022 (50% van het verschuldigde lesgeld).

Covid-19 situatie

Helaas is er in de huidige situatie veel veranderd qua mogelijkheden met betrekking tot samenkomsten. Dit heeft er toe geleid dat in het schooljaar 2020-2021 veel lessen omgezet zijn naar virtueel. Volgens de richtlijnen op dit moment (juni 2021) kunnen de pianolessen in fysieke vorm doorgang vinden. Maar Pianolessen Utrecht heeft op elk moment het recht om de lessen om te zetten naar een virtuele vorm als dit nodig is volgens de richtlijnen van de Nederlandse overheid en/of als Pianolessen Utrecht dit in verband met gezondheidsredenen de beste oplossing vind voor leerlingen en docenten.

Wanneer docenten en/of leerlingen klachten ervaren, mogen zijn niet naar lessen komen, dit in overeenstemming met het beleid van de Nederlandse overheid. Dit mits er geen Covid-19 test is afgenomen, met negatief resultaat als gevolg.

Mochten leerlingen geen virtuele lessen willen kunnen zijn inhaalkrediet krijgen. Zij kunnen dan lessen inplannen wanneer fysieke lessen weer mogelijk zijn. Deze lessen kunnen ingepland worden binnen de onderstaande regels. Mocht niet al het inhaalkrediet ingepland kunnen worden in het schooljaar 2021-2022 vervalt het recht om deze op een later tijdstip nog te gebruiken. Dit omdat Pianolessen Utrecht reeds een alternatief geboden heeft.

Docenten en inhaalkrediet

Sinds het schooljaar 2019-2020 heeft Pianolessen Utrecht drie docenten die lessen verzorgen, Lenka Meurders, David de Best en Eline Verkuijl. De lessen op maandag zullen verzorgd worden door David, de lessen op dinsdag, woensdag en vrijdag door Lenka en op donderdag door Eline. Mochten leerlingen niet aanwezig kunnen zijn en recht hebben op inhaalkrediet kunnen zij deze ook gebruiken op andere dagen dan hun gebruikelijke lesdag, zelfs als dit bij een andere docent is. Dit natuurlijk wel onder voorbehoud dat er een vrije plek is om een les in te plannen. Mocht een leerling op een andere dag dan zijn/haar gebruikelijke lesdag inhaalkrediet willen gebruiken is dit altijd in overleg met de docent. Zodat er een juiste overdracht kan zijn en de docent goed voorbereid te werk kan gaan. Daarnaast ook om dit administratief goed in te regelen.

Opzegging

Wanneer besloten wordt te stoppen met het volgen van pianolessen, is de leerling lesgeld verschuldigd over de komende één maand (dus opzegtermijn is 4 weken) en heeft hij/zij recht op het bijbehorende aantal lessen.

Niet alleen de leerling, ook de docent heeft het recht om de lessen op te schorten of te staken. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij gebrek aan inzet thuis en/of in de les gedurende een langere periode. Voorafgaand aan deze beslissing heeft de docent dit probleem bij de leerling en/of ouder(s) aangekaart, zodat zij de mogelijkheid hebben het tegendeel te bewijzen. Mocht er na 2-4 lessen naar inzicht van de docent geen verbetering te zien zijn, dan worden de lessen per direct gestaakt en wordt eventueel te veel betaald lesgeld gerestitueerd.

Voor nieuwe leerlingen geldt de eerste periode van 4 lessen als proeftijd. Na een korte evaluatie met de ouders en/of leerling wordt een advies gegeven voor het al dan niet voortzetten van de lessen. Mocht besloten worden niet door te gaan met het volgen van pianolessen, dan geldt bij wijze van uitzondering geen opzegtermijn.

Concerten

Concerten zijn een gedeelte van de cursus. Er is één concert per halfjaar. In sommige gevallen kan de leerling niet meedoen met het concert (bijvoorbeeld beginners, ernstige podium angst). De datum van het eerste concert is zondag 21 november 2021 (deze datum is onder voorbehoud in verband met de huidige Covid-19 situatie). De datum van het tweede concert wordt uiterlijk in november/december 2021 bekend gemaakt. De leerling zorgt dat hij/zij beschikbaar is op de genoemde data. In het geval dat de leerling al van tevoren weet dat hij/zij niet beschikbaar is vanwege andere verplichtingen, vervalt (een deel van) de concerttoeslag en wordt dit bedrag teruggestort. Beschikbaarheid kan tot 6 weken voorafgaand het concert doorgegeven worden. Bij latere afmelding is er geen restitutie mogelijk. 6 weken voorafgaand wordt besloten of de leerling in de ochtend of in de middag ingedeeld wordt. Deze indeling is definitief. In bijzondere gevallen kan er in overleg besloten worden dat er een verandering mogelijk is, dit kan wel leiden tot een eventuele verandering van het programma van de leerling. De concerttoeslag is bedoeld voor de huur van de zaal en alle materiaal kosten.

Extra kosten

Bladmuziek: De bladmuziek met studio licentie is in het lesgeld inbegrepen. Overige boeken, lesmethoden en losse liedjes naar wens zijn ter kosten van de leerling. Docent zal altijd akkoord vragen voor elke eventuele aanschaf.

Extra lessen: In sommige gevallen kan er sprake zijn van een extra les, die niet binnen de normale lesweken vallen (bijvoorbeeld in de vakantie, als de docente beschikbaar is, of voor examens). Deze dienen los betaald te worden en worden verwerkt op de eerstvolgende factuur.

EPTA Examen toeslag: In het schooljaar 2021-2022 biedt Pianolessen Utrecht een examenpakket aan. Het bedrag voor dit pakket wordt bekend gemaakt in de herfst van 2021 (gebaseerd op het examengeld). In dit pakket zit de aanmelding van de student voor het EPTA-examen, het examengeld, één groepsles (inclusief oefenexamen) en administratiekosten. De datum van de groepsles wordt in januari 2022 bekend.

Lesvervanging bij uitzonderlijke omstandigheden

In uitzonderlijke gevallen staat het Pianolessen Utrecht vrij om een vervangende docent in te huren om het afgesproken lesprogramma voort te zetten wanneer de huidige docent(en) dit niet kunnen verzorgen. Dit zal op dezelfde locatie zijn en door een gekwalificeerde docent.

In het geval dat er in uitzonderlijke gevallen géén vervangende docent gevonden kan worden zal Pianolessen Utrecht in overleg met de (ouders van de) leerling de niet verzorgde lessen crediteren.

Deze Lesovereenkomst kan ten alle tijden aangepast worden door Pianolessen Utrecht. Dit zal altijd direct gecommuniceerd worden met alle leerlingen. De data en prijzen die genoemd worden in de Lesovereenkomst zijn onder voorbehoud en hier kunnen geen rechten aan ontleend worden.